[NEWs] Workability Thailand เข้าร่วม Workshop ระดมความคิดเห็นกับ Youth CO:LAB ภายใต้การดูแลของ Thailand Social Innovation Platform, United Nation ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ประเด็นในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน 3 ด้าน ได้แก่

กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน โดยขอรับแบบคำขอได้ที่ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พค. 2561 Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.workabilitythailand.com

It often happens so that assuming that something is widespread, people get looking for its bad points. The same we can say about the Alternative Data-warehousing Systems . They are widely spread everywhere in these latter days but still, some enterprises think that they offer you more minuses than advantages. It stands to reason that …

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Smart Startup ภูมิภาค 2018 : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” โดย นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ข้อมูลการจัดงานในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ : 5 Trends and Tools for Success” จากผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ SME และ Startup **สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://ticket.jenosize.com/e/12/smart-startup-press-conference Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership # Smart Startup #5 Trends …

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสร้างอาชีพช่างให้คนพิการ พลิกชีวิตทางสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้รับภารกิจในการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกพร. 2.การศึกษารูปแบบที่เหมาะในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO 3.การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ ทั้ง 3 ภารกิจจะเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของกลุ่มคนในทุกเพศ ทุกวัย และส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมในสาขาก่อสร้าง สาขาช่างเครื่องกล สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาธุรกิจและบริการ เปิดโอกาสให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นการวัดทักษะฝีมือ พิสูจน์ศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก: http://www.newswit.com/gen/2018-04-30/c46201e2ed6fcf293e7e29542238e2c7/ Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership # Supported Employment # PWDs ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ …