การสร้าง “บทบาทผู้นำ” ให้เกิดความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กร Leaders in Diversity and Inclusion: 5 Lessons from Top Global Companies ปัจจุบันเทคโนโลลลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง ถ้าผู้นำมีข้อจำกัด เช่นข้อจำกัดในการรับสมัครพนักงาน ไม่รับสมัครพนักงานที่มีความพิการ หรือ ไม่รับสมัครบุคคลที่เป็นเพศที่ 3 ข้อจำกัดเหล่านี้อาจจะทำให้องค์กรนั้นสูญเสียโอกาสที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาในองค์กร ซึ่งองค์กรที่มีบุคคลที่มีความหลากหลายมีแนวโน้มที่จะเติบโต และมีการแข่งขันที่ดีกว่า เนื่องจากความแตกต่างของบุคคลจะทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และเป็นจุดขายที่สำคัญที่จะทำให้เกิดไอเดีย และคำตอบที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น บริษัท Aperian Global มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอื่นๆได้มุ่งไปสู่ความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กร โดยช่วยพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั่วโลกและสามารถปรับตัวได้ในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยโลกาภิวัตน์ของความหลากหลายและความคิดริเริ่มการรวมกลุ่มทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายความเกี่ยวข้องรวมทั้งการฝังความหลากหลายและความเสมอภาคให้สามารถรวมเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีเดวิดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการความหลากหลายในสถานที่ทำงานของบริษัทผู้ผลิตในระดับโลก และเดวิดได้ให้ความสำคัญกับ “ชนกลุ่มน้อย” โดยชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่มีบทบาทน้อยมากในบริษัท ดังนั้นการจัดการความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กรจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้นำในองค์กรแก้ปัญหาเหล่านี้ ผ่านบทเรียน 5 บทเรียนที่เดวิดต้องการแป่งปัน ดังนี้   บทเรียนที่ 1: ผู้นำควรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจทั่วโลกของ D & I  ความหลากหลายในปัจจุบันมีความหมายมากกว่าเชื้อชาติและเพศ เช่น ความพิการ, ศาสนา, …

What is actually Genuinely Happening with Research Paper Topics Writing an outstanding persuasive research paper is often a problematic enterprise. You could possibly then choose to the a particular which you presume is suitable to compose your time period paper. Thatas why you certainly will want to hold the power to compose an excellent phrase …

The necessity of Sample Research Proposals As it’s not functional to get Data with the whole populace of desire, sample in certain shall be preferred to engage in the study. You’re going to have to be sure your knowledge will protect the eye of the motion groundwork. If you ever wish to deliver the proposal …

Absolutely tend not to anxiety about by using our service given that we offer the best custom essay writing service Here and now On-line can fulfill enough routines to your college or university attendees amid other issues essay guidance businesses. Fork over money for Your Custom Essay Missing Pressure and nervousness – Should have Help …

Major Literature Review Examples Hints! A literature review is a really style of research about journals and reports connected to an industry of research, or perhaps idea in particular, and therefore conducting an important analysis for the performs in issue. In the common feeling, it’s always merely a examine paper. Even though some literature assessments …