ตัวอย่าง Membership Directory วิสาหกิจเพื่อสังคมไนส์คอร์ป “Social Impact a better way to do business” ข้อมูลพื้นฐาน เริ่มก่อตั้ง: 2554 ผู้ก่อตั้ง: คุณชัยยุทธ์ ชำานาญเลิศกิจ และกลุ่มนักลงทุนเพื่อสังคม ประเภทธุรกิจ: บริการและที่ปรึกษา