จังหวัดลำปาง เดินหน้า “นครลำปางสู่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” นำร่องเป็นจังหวัดที่ 6 มุ่งขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยผสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก: https://mgronline.com/qol/detail/9600000055943 Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership # Universal Design # PWDs ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.workabilitythailand.com

Share your story!

  Share your story! กรุณาแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้วของสมาชิกใน Newsletter ฉบับถัดไป (issue 2) กรุณาส่งบทความของท่าน 1 – 3 หน้าพร้อมไฟล์รูปภาพ (.JPEG ) ที่เกียวข้อง กรุณาส่งบทความของท่านได้ที่ workabilitythailand@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบ่งปันข้อมูลได้ที่ : <<คลิกที่นี่>>

  เปิดรับสมัครสมาชิกรอบที่ 3 : 1- 31 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด : รายละเอียดการสมัครสมาชิก << คลิกที่นี่ >> ใบสมัครสมาชิก Workability Thailand <<คลิกที่นี่>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ(นิติบุคคล) Workability Asia <<คลิกที่นี่>> ใบสมัครสมาชิก(บุคคลธรรมดา) Workability Asia <<คลิกที่นี่>> ใบสมัครสมาชิกสามัญ Workability Asia <<คลิกที่นี่>>   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวกชกร ศรีบัวนำ โทร. 089-6801223, 090-0183250 อีเมล์. workabilitythailand@gmail.com

โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นั้นมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย: กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5) กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10, 11) กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 6, 12, 13, 14, 15) กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (เป้าหมาย 16) กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมาย 17) เป้าหมายที่สอดคล้องกับคนพิการ เป้าหมายที่ 4: …

การสร้าง “บทบาทผู้นำ” ให้เกิดความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กร Leaders in Diversity and Inclusion: 5 Lessons from Top Global Companies ปัจจุบันเทคโนโลลลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง ถ้าผู้นำมีข้อจำกัด เช่นข้อจำกัดในการรับสมัครพนักงาน ไม่รับสมัครพนักงานที่มีความพิการ หรือ ไม่รับสมัครบุคคลที่เป็นเพศที่ 3 ข้อจำกัดเหล่านี้อาจจะทำให้องค์กรนั้นสูญเสียโอกาสที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาในองค์กร ซึ่งองค์กรที่มีบุคคลที่มีความหลากหลายมีแนวโน้มที่จะเติบโต และมีการแข่งขันที่ดีกว่า เนื่องจากความแตกต่างของบุคคลจะทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และเป็นจุดขายที่สำคัญที่จะทำให้เกิดไอเดีย และคำตอบที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น บริษัท Aperian Global มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอื่นๆได้มุ่งไปสู่ความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กร โดยช่วยพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั่วโลกและสามารถปรับตัวได้ในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยโลกาภิวัตน์ของความหลากหลายและความคิดริเริ่มการรวมกลุ่มทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายความเกี่ยวข้องรวมทั้งการฝังความหลากหลายและความเสมอภาคให้สามารถรวมเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีเดวิดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการความหลากหลายในสถานที่ทำงานของบริษัทผู้ผลิตในระดับโลก และเดวิดได้ให้ความสำคัญกับ “ชนกลุ่มน้อย” โดยชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่มีบทบาทน้อยมากในบริษัท ดังนั้นการจัดการความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กรจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้นำในองค์กรแก้ปัญหาเหล่านี้ ผ่านบทเรียน 5 บทเรียนที่เดวิดต้องการแป่งปัน ดังนี้   บทเรียนที่ 1: ผู้นำควรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจทั่วโลกของ D & I  ความหลากหลายในปัจจุบันมีความหมายมากกว่าเชื้อชาติและเพศ เช่น ความพิการ, ศาสนา, …