กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสร้างอาชีพช่างให้คนพิการ พลิกชีวิตทางสังคม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสร้างอาชีพช่างให้คนพิการ พลิกชีวิตทางสังคม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้รับภารกิจในการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกพร. 2.การศึกษารูปแบบที่เหมาะในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO 3.การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ ทั้ง 3 ภารกิจจะเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของกลุ่มคนในทุกเพศ ทุกวัย และส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมในสาขาก่อสร้าง สาขาช่างเครื่องกล สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาธุรกิจและบริการ เปิดโอกาสให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นการวัดทักษะฝีมือ พิสูจน์ศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก:
http://www.newswit.com/gen/2018-04-30/c46201e2ed6fcf293e7e29542238e2c7/
Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership

# Supported Employment # PWDs
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.workabilitythailand.com

 

Comments have been closed/disabled for this content.