Tips

การสร้าง “บทบาทผู้นำ” ให้เกิดความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กร
Leaders in Diversity and Inclusion: 5 Lessons from Top Global Companies
ปัจจุบันเทคโนโลลลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง ถ้าผู้นำมีข้อจำกัด เช่นข้อจำกัดในการรับสมัครพนักงาน ไม่รับสมัครพนักงานที่มีความพิการ หรือ ไม่รับสมัครบุคคลที่เป็นเพศที่ 3 ข้อจำกัดเหล่านี้อาจจะทำให้องค์กรนั้นสูญเสียโอกาสที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาในองค์กร ซึ่งองค์กรที่มีบุคคลที่มีความหลากหลายมีแนวโน้มที่จะเติบโต และมีการแข่งขันที่ดีกว่า เนื่องจากความแตกต่างของบุคคลจะทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และเป็นจุดขายที่สำคัญที่จะทำให้เกิดไอเดีย และคำตอบที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น
บริษัท Aperian Global มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอื่นๆได้มุ่งไปสู่ความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กร โดยช่วยพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั่วโลกและสามารถปรับตัวได้ในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยโลกาภิวัตน์ของความหลากหลายและความคิดริเริ่มการรวมกลุ่มทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายความเกี่ยวข้องรวมทั้งการฝังความหลากหลายและความเสมอภาคให้สามารถรวมเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีเดวิดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการความหลากหลายในสถานที่ทำงานของบริษัทผู้ผลิตในระดับโลก และเดวิดได้ให้ความสำคัญกับ “ชนกลุ่มน้อย” โดยชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่มีบทบาทน้อยมากในบริษัท ดังนั้นการจัดการความหลากหลายและความเสมอภาคในองค์กรจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้นำในองค์กรแก้ปัญหาเหล่านี้ ผ่านบทเรียน 5 บทเรียนที่เดวิดต้องการแป่งปัน ดังนี้

 

บทเรียนที่ 1: ผู้นำควรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจทั่วโลกของ D & I
 ความหลากหลายในปัจจุบันมีความหมายมากกว่าเชื้อชาติและเพศ เช่น ความพิการ, ศาสนา, อายุ, บุคลิกภาพ หรือความคิด เป็นต้น โดยผู้นำองค์กรจะต้องให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย โดยตระหนักในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ของพนักงานในองค์กรที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน

 

บทเรียนที่ 2: ผู้นำควรสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความครอบคลุม

ผู้นำควรตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ใช้ประสบการณ์ มุมมอง และภูมิหลังที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ผู้นำจำเป็นต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และความพยายามในการฝึกอบรม

 

บทเรียนที่ 3 : ผู้นำควรใช้วิธีปฏิบัติและมาตรการที่หลากหลาย


ความหลากหลายไม่ควรถือเป็นการริเริ่ม ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว ผู้นำหลายคนต่อสู้กับวิธีการจัดการความหลากหลายในสถานที่ทำงาน การส่งเสริมความหลากหลายและความครอบคลุมในสถานที่ทำงานเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและความได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

บทเรียนที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้นำมีรูปแบบที่หลากหลายและครอบคลุม

มีหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้วิธีการจัดการความหลากหลายในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างบริษัทระดับโลก โดยต่อไปนี้เป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอนเพื่อให้ได้ความเป็นผู้นำที่ครอบคลุม
1. แสวงหาความหลากหลาย
บริษัทต้องดึงผู้สมัครจากสมาคมโดยใช้เทคนิคที่ดีที่สุด ซึ่งบริษัท ระดับโลกส่วนใหญ่เข้าใจข้อเท็จจริงนี้ แต่ก็ไม่เพียงพอในการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่นในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ได้แก่ ฝึกอบรมผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจในเกณฑ์การจ้างงาน และกระบวนการที่ครอบคลุม
2. สร้างความรวมเป็นหนึ่ง
ไม่เพียงที่จะส่งเสริมการจ้างงานที่หลากหลาย แต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้มุมมองที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยรวม เพื่อแบ่งปันและพิจารณาหลายมุมมองเพื่อประโยชน์ของบรัษัทโดยรวม
3. ขับเคลื่อนความรับผิดชอบ
ผู้นำด้านความหลากหลายและมีความครอบคลุม ควรให้ความชัดเจนในการสนับสนุนอิสระทางการพูด ส่งเสริมการพูดและการเรียกร้องให้พนักงานต่อต้านความลำเอียง ถ้าหากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรควรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมด้วยทุกครั้ง

 

บทเรียนที่ 5: รู้จักการเชื่อมต่อระหว่างนวัตกรรมและ D&I

ผู้นำที่ต้องการเริ่มต้นสำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายในสถานที่ทำงาน ให้มุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายของการคิด ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
1. มุมมอง แต่ละบุคคลจะแสดงออกถึงสถานการณ์ด้วยวิธีต่างๆ ในสถานที่ทำงานทั่วโลกจะมีหลายมุมมองจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้มีแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. การตีความ การตีความสถานการณ์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ผ่านการตีความที่หลากหลาย เพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ละเอียด รอบคอบ และมีความหลากหลาย
3.การวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้คนสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายวีธีโดยนำไปสู่แนวทางที่หลากหลายในการสรุปผล
4. แบบจำลองที่คาดเดาได้ ต่างคนใช้วิธีการที่แตกต่างเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการแก้ปัญหา

บทความนี้แปลและเรียบเรียงจาก:
aperianglobal.com