Research & Guidebook

RESEARCH

บทสรุปผู้บริหาร

รายงาน โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์แนะแนวและพัฒนาศักยภาพการทำงานของคนพิการในประเทศ

บทสรุปผู้บริหาร รายงานการวิจัย

โอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับความพิการ