Business Opportunity

Buy Social Thailand

BUY SOCIAL THAILAND เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เพื่อส่งเสริมกลไกการตลาดของเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมในการเชื่อมโยงภาครัฐ-เอกชน-สังคมในการสร้างคุณค่าร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคมผ่านการจัดซื้อสินค้าเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและสนับสนุนให้เป็นกลไกร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

BUY SOCIAL THAILAND เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าคุณภาพที่มีมาตรฐานของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เกษตรกรและกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ไปสู่ภาคสังคมและเอกชน ควบคู่กับการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งช่วย ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

3 STEP การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสังคม (Social Impact Procurement)

 

WHAT WE DO ?

1.QUALITY PRODUCT

  • ควบคุมมาตรฐานและการส่งมอบสินค้าบริการเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ
  • มุ่งเน้นการออกแบบพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า

2.Building Capacity & Sustainability

  • ค้นหากลุ่ม/ชุมชนและสร้างโอกาสสู่การมีงผู้ด้อยโอกาสานทำ
  • ออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพของงานที่เหมาะสมและเสริมทักษะความสามารถกลุ่ม

3.Market Access

  • พัฒนาตลาดการซื้อสินค้าบริการเพื่อสังคม ด้วยการสร้างความตระหนัก การรณรงค์ และสร้างภาคีพันธมิตร (SocietyAwareness & Social ImpactConsumption)

4.Fair Trade

  • ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและการค้าที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิต

5.Social Value Measurement & Communication

ติดตามวัดผลสัมฤทธิ์ทางสังคมจากทุกการซื้อ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

Buy Social จึงเป็นมากกว่า “การซื้อของ” แต่

การซื้อของคุณสามารถ สร้างโอกาสและความภูมิใจ

การซื้อของคุณสามารถ สร้างความสามารถและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

การซื้อของคุณสามารถ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิต

การซื้อของคุณสามารถ สร้างครอบครัวที่อบอุ่น

การซื้อของคุณสามารถ สร้างความสุขและรอยยิ้ม

การซื้อของคุณสามารถ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม

การซื้อของคุณสามารถ สร้างสังคมไทยที่ดีได้