Awareness & Advocacy

 

โครงการประกาศเจตนารมณ์หลักการ
“พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม”
Declaration of Welcome Disability

โครงการประกาศเจตนารมณ์หลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” (Declaration of Welcome Disability) มีความมุ่งหมายเพื่อรณรงค์การสร้างเจตคติและความตระหนักรู้เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในฐานะพลเมืองของสังคมที่มีความสามารถสร้างสรรค์คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยการสร้างการเข้าถึงโอกาสทางสังคมในมิติต่างๆ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ นอกจากการรณรงค์จนเกิดทัศนคติและวัฒนธรรมที่เปิดรับ ยกย่อง และชื่นชมศักยภาพของคนพิการในประเทศไทยแล้ว Workability Thailand (สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย)  มุ่งต่อยอดการใช้ตราสัญลักษณ์ในการการันตีสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านมาตรฐานทัดเทียมกับสินค้าบริการในตลาดเศรษฐกิจ หวังตลาดผู้ซื้อตรง (B2B) จากการสนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชน ภายใต้แบรนด์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D

 Mark โดยได้รับการรับรองจาก Workability Asia และมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศนำร่องในการขับเคลื่อนเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยการประกาศหลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” ใน 4 ประการคือ

 

  1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างเจตคติที่ถูกต้องต่อคนพิการ ในองค์กรหรือต่อสังคม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติจริงในสังคม (Inclusive Society Advocacy)
  2. ส่งเสริมนโยบายให้เกิดการเข้าถึงของคนพิการและได้รับประโยชน์ทั้งในมิติจากการเชื่อมโยงในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านอาคารสถานที่ (Promoting Accessibility Policy)
  3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและพันธมิตรร่วมกับคนพิการและภาคีผู้เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งเสริมสร้างความสามารถ ศักยภาพ และโอกาสทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (Creating Inclusive Partnership)
  4. ส่งเสริมการสร้างงานคนพิการ ทั้งในมิติการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานที่มีความเหมาะสมในตลาดแรงงาน และในมิติของการพัฒนาสายวิชาชีพ ความเป็นผู้ประกอบการ และการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ (Empowering Competitive Employment & Social Entrepreneurship)