ABOUT US

สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย

Workability Thailand

ในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ได้เป็นคณะกรรมการ Workability Asia ได้เป็นครั้งที่สองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และในช่วงท้ายของปีพ.ศ. 2560 นี้เป็นความยินดีอันยิ่งใหญ่สำหรับ Workability Thailand ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ Workability Asia ซึ่งขับเคลื่อนต่อจากประเทศญี่ปุ่น

เรามั่นใจว่าด้วยประสบการณ์การที่ยาวนานของเราและเป็นรากฐานที่ดีของ WASIA  รวมทั้งการสนับสนุนจากคณะกรรมการ, สมาชิก และหน่วยงานเครือข่ายระดับนานาชาติ เมื่อเราทุกคนร่วมมือกันจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับคนพิการจำนวนมากในภูมิภาคเอเชีย สร้างโอกาสที่ดีในการเข้าถึงงานที่ดีขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในภูมิภาคเอเชียด้วยความตั้งใจและมั่งมั่นของเรา เราหวังว่าทุกคนจะมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ รวมถึงการสนับสนุนอย่างจริงจังในระดับนโยบาย และการขยายความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการจ้างงานสำหรับคนพิการ

Workability Thailand ในฐานะการรวมตัวของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างสรรค์การพัฒนาศักยภาพและการสร้างงานคนพิการ นำร่องโดย 8 องค์กรสำคัญ ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด, บริษัท สยามนิชชิน จำกัด, บริษัท ไอแอล โซลูชั่น จำกัด, มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ, บริษัท เคียงบ่าเคียงไหล่ จำกัด, บริษัท ฐานการ์เมทน์ จำกัด และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เพื่อมุ่งขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างงานแก่คนพิการและคนด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

  1. รณรงค์สร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นของสังคม (Awareness & Advocacy)
  2. แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงพลังความร่วมมือของเครือข่าย (Collaboration & Networking)
  3. พัฒนาตลาดและสร้างโอกาสธุรกิจเพื่อคนพิการ (Business Opportunity)
  4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Capacity Building & Support)

วิสัยทัศน์ (VISION)

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างงานแก่คนพิการและคนด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน

คุณค่าร่วม (SHARED VALUE)

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ บูรณการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าร่วมสู่คนพิการอย่างยั่งยืน

 

คณะกรรมการบริหาร WORKABILITY THAILAND